Privacy

Privacy & Cookieverklaring
Mens op School hecht grote waarde aan de privacy. Om die reden ga ik zorgvuldig met persoonsgegevens om en zal ik deze uitsluitend verwerken voor de doeleinden waarvoor zij worden verstrekt. Ook aan transparantie hecht ik veel waarde. In deze verklaring leg ik duidelijk uit hoe ik met persoonsgegevens omgaan en met welk doel ik deze gegevens verwerk.

1 Wie ben ik
Uw gegevens worden, met in achtneming van het navolgende, verwerkt door Mens op School. Mijn contactgegevens zijn, waar het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens:
Telefoon: 06-82711113
E-mail: marald@mensopschool.nl
Website: www.mensopschool.nl

2 Verwerking van uw gegevens
Ten behoeve van het aanbieden en leveren van mijn diensten verkrijg ik persoonsgegevens van (de contactpersonen bij) mijn opdrachtgevers, deelnemers aan mijn lezingen, workshops of ouderavonden en gegevens van leerlingen die bij mijn opdrachtgevers op school zitten. Ook als u contact met mij opneemt of een bezoek brengt aan de website (www.mensopschool.nl) worden bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt.

Deze privacy & cookieverklaring is in al die gevallen van toepassing. Ik gebruik en bewaar uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt. Dit betekent concreet het volgende:

Aanbieden en uitvoeren van overeenkomsten
Ten behoeve van het aanbieden en uitvoeren van overeenkomsten die ik aanga, verwerk ik de volgende persoonsgegevens van (de contactpersonen bij) mijn (potentiele) opdrachtgevers, deelnemers, leveranciers en/of relaties:

 • voor- en achternaam;
 • e-mailadres;
 • adres;
 • telefoonnummer;
 • betaalgegevens;
 • relevante leerlinggegevens (inclusief gezondheidsgegevens en BSN, voor zover noodzakelijk);
 • overige persoonsgegevens die actief worden vertrekt door de betrokkene.

Belcontact of e-mail
U kunt mij altijd bellen of e-mailen als u vragen heeft over mijn diensten en/of publicaties. Als u mij een e-mail of ander bericht stuurt met een vraag of verzoek, zal het bericht (inclusief de daarin vermelde persoonsgegevens samen met de eventueel daarbij gevoegde (persoons)gegevens) uitsluitend worden gebruikt om te reageren op uw vraag of verzoek.

Als u telefonisch contact heeft met mij, kan het zijn dat er (persoonlijke) aantekeningen worden gemaakt van het gesprek. Deze aantekeningen worden uitsluitend gebruikt om te reageren op uw vraag of verzoek.

U dient ervan uit te gaan dat ik de verzonden (e-mail)berichten en de eventueel gemaakte (persoonlijke) aantekeningen bewaar voor zolang dat nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw vraag of verzoek.

3 Rechtsgronden voor verwerking
Op grond van de privacywetgeving hebben we een “juridische grond” nodig om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • het uitvoeren van de contractuele afspraken tussen u en mij;
 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op mij rust;
 • voor de behartiging van mijn “gerechtvaardigd belangen” in het kader van mijn
  bedrijfsvoering of die van een derde. Ik maak hierbij steeds de afweging tussen uw belangen
  en die van mij. Mijn belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van
  overeenkomsten met u of derden, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze
  klantrelatie via eventueel direct-marketing; en
 • de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor
  specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.

4 Bewaren van uw gegevens
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is voor verwezenlijking van de doeleinden, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht). Daarna verwijder ik alle data die ik van u heb. Of gebruik ik de gegevens anoniem, omdat ik bepaalde data nodig hebben voor interne analyse en rapportages.
De gegevens die ik van u verzamel worden binnen de zogenaamde Europese Economische Ruimte (“EER”) opgeslagen.

5 Beveiliging van uw gegevens
Ik heb adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zo maak ik bijvoorbeeld voor de website (zie ook punt 7 van deze verklaring) gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

De getroffen veiligheidsmaatregelen worden periodiek gecontroleerd en geëvalueerd. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, verzoek ik u om contact met mij op te nemen.

6 Verstrekken van uw gegevens aan derden
Ik verstrek uw gegevens niet zomaar aan derden (externe partijen). Dat mag ik wel doen als u mij daarvoor toestemming hebt gegeven, als ik daartoe verplicht ben op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of indien de verstrekking ten dienste staat van de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Ik blijf echter verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend met in achtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, voor doelen en onder de voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

7 Bezoek aan onze website; cookies
Als u de website (www.mensopschool.nl) bezoekt, worden ook persoonsgegevens verwerkt.

Plaatsen cookies
Bij elk bezoek van de website wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina’s en onze site te analyseren.

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website (en/of video-applicaties) wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Via analytische cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze website bezoekt of vanaf welke device het bezoek plaatsvindt.

Verwijderen en wijzigen van cookies
De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies kunnen worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers.

Hoewel u als bezoeker van de website de website nog steeds kunt bezoeken als u cookies weigert, is het mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt mogelijk het gebruik van de website.

Links naar andere websites en social media
De website bevat een aantal externe links. Met deze externe links worden door ons geen persoonsgegevens verwerkt. Indien u op een externe link klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de website waar u dan terecht komt. Ik ben niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Ik raad u aan om voor het gebruik van andere
websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Minderjarigen
De website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

8 Uw rechten
U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met mij opnemen. Dit betreft bijvoorbeeld:

 • of ik uw persoonsgegevens verwerken;
 • de manier waarop ik uw persoonsgegevens verwerk;
 • inzage in de persoonsgegevens die ik van u verwerk;
 • bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • aanpassing van uw persoonsgegevens;
 • verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
 • overdracht van uw persoonsgegevens.

U kunt uw verzoek schriftelijk of per email aan mij voorleggen. Mijn contactgegevens treft u hierboven aan. U ontvangt een reactie binnen 4 weken.

Ik wil zeker weten dat u écht bent wie u zegt dat u bent. Daarom kan ik aanvullende informatie van u vragen om uw identiteit vast te stellen. Dat doe ik ook bij onduidelijke verzoeken.

Het kan zijn dat ik niet in alle gevallen tegemoet kan komen aan uw verzoek. Als dit het geval is, zal ik dit gemotiveerd laten weten.

Bent u het niet eens met de uitkomst of de wijze waarop ik uw persoonsgegevens verwerk of de wijze waarop ik uw verzoek heb afgewikkeld, dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens hierover een klacht indienen. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Heeft u na het lezen van deze verklaring nog vragen? Neem dan contact met mij op.

9 Wijziging Privacy verklaring
Deze privacy & cookieverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd. Deze wijzigingen zal ik hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

Datum laatste wijziging: 1 februari 2019